Најновији чланци  

   

REGISTRUJTE SE  

   

NA SAJTU  

We have 246 guests and no members online

   
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: ПОБЕДИО ЗАКОН

ПОБЕДИО ЗАКОН 25 Oct 2019 18:22 #2315

Извршни поверилац МК покренуо је извршни поступак Ии-44155/18 од 19.10.2018. године, ради принудног намирења новчаног потраживања на основу извршне исправе, по Закону о извршењу и обезбеђењу ("Sl. glasnikRS", br. 106/2015, 106/2016 - autentičnotumačenjei 113/2017 -).

Суштина извршног поступка је принудно спровођење потраживања чије је потраживање утврђено у поступку који му је претходио.

Извршном поступку Ии 44155/18 претходиле су:
- Правоснажна пресуда Управног суда У 44155/13 од 09.05.2014.године,
-Неизвршена правоснажна пресуда У 44155/13 Добровољним намирењем новчаног потраживања и
- Извршна исправа коју је донео Управни суд по члану 43. и 44. Закона о извршењу и обезбеђењу на предлог извршног повериоца када је правоснажна пресуда постала извршна јер извршни дужник није извршио судску одлуку добровољним намирењем у року од 30 дана, члан 69.став 2. Закона о управним споровима.

Образложење
Управни суд у Београду у предмету У 15852/13 од 09.05.2014.године, решавајући у управном спору по тужби тужиоца МК...........изјављеној против РФ ПИО-Дирекција, у правној ствари усклађивања војне пензије донео је ПРЕСУДУ којом СЕ ТУЖБАУВАЖАВА, ПОНИШТАВАРешење ПИО – ДИРЕКЦИЈА ФОНДА БЕОГРАД , број 01-02/181.6.3 17319/13 од 16.09.2013.године и предмет ВРАЋА туженом органу на поновно одлучивање.

Извршни поверилац МК је странка у управном спору, која је успела правоснажном пресудом Управног суда У 15852/13 од 09.05.2014. године, која је чврста у свом праву да ће јој у случају потребе помоћи држава да то право оствари. Друга страна која је пресудом обавезна мора да зна да ће обавезу која је одлуком предвиђена морати да испуни добровољно или под претњом принудног извршња.

Извршење правоснажне одлуке Управног суда ДОБРОВОЉНИМ НАМИРЕЊЕМ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА
Тужени је у обавези да правоснажну судску одлуку Управног суда изврши добровољним намирењем новчаног потраживања у року од 30 дана, од дана уручења по члану 69. Став 2.Закона о управним споровима.
Истеком рока за добровољно намирење новчаног потраживања правоснажна пресуда постала је извршна члан 43. Закона о извршењу и обезбеђењу.
Потврдом извршности утврђено је да је одлука постала извршна исправа, члан 44.ЗИО. На предлог странке ову потврду је издао суд који је донео пресуду.
Неизвршење правоснажне судске одлуке је кривично дело Против правосуђа из члана 340. Кривичног законика РС. Гласи:
(1)Службено или одговорно лице које одбије да изврши правоснажну судску одлуку или је не изврши у законском или одлуком одређеном року, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.
(2)Ако лице из става 1. Овог члана изврши правоснажну судску одлуку може се ослободити од казне.
Извршни дужник није поступио по судској одлуци добровољног намирења новчаног потраживања у року од 30 дана (члан 69.став2.ЗУС). Извршни повериоц покренуо је

2
извршни поступак подношењем предлога за извршење против извршног дужника за принудно намирење потраживања на основу извршне исправе по члану 4. и 59. Закона о извршењу и обезбеђењу.
Извршна исправа (члан 41. Став 1. ЗИО) је извршна одлука суда (пресуда или решење са печатом правоснажности и извршности), којом се тужени обавезује на одређено чињење (предузимање одређене радње) или нечињење (пропуштање одређене радње) или трпљење.

ПОКРЕТАЊЕ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА Ии-44155/18 од 19.10.2018.године
Извршни поверилац МК Покренуо је извршни поступак, подношењем предлога Првом основном суду у Београду, Ии – 44155/18 од 19.10.2018.године, против извршног дужника РФ ПИО,на основу извршне исправе – пресуде Управног суда, У 15852/13 од 09.05.2014.године, ради принудног спровођења намирења новчаног потраживања, неисплаћене разлике између утврђеног и исплаћеног износа у правној ствари за 4,21% од 01.01.2008.године до септембра 2018.
Први основни суд, судија појединац донео је Решење о извршењу 24.10.2018.године. Одлука је експедована 30.10.2018.године.
Извршни поступак је завршен (окончан) 02.11.2018.године, принудним намирењем новчаног потраживања извршног повериоца. Извршни поверилац је добио новац на текући рачун
05.11.2018.године. Не постоји законски основ за повраћај принудног намирења новчаног потраживања. Постоје лажи да је МК вратио и мора да врати исплату, што није истина. Успела је намерна пропаганда, да се извршни повериоци држе у заблуди да не покрећу извршни поступак.
Ово је први и једини извршни поступак у правној ствари Ванредног усклађивања за 11,06% почев од 01.01.2008.године, принудног намирења новчаног потраживања на основу извршне исправе Закона о извршењу и обезбеђењу, који је окончао-извршио Први основни суд у Београду.
Овај завршени извршни поступак отвара неколико хиљада (претпоставља се 15 хиљада и више) правоснажних пресуда Управног суда које РФ ПИО (извршни дужник) није извршио Добровољним намирењем новчаног потраживања у року од 30 дана од дана пријема, члан 69.став 2.ЗУС-а. Извршни дужник је у кривичном делу Против правосуђа из члана 340. Кривичног законика, неизвршење судске одлуке.
Извршном повериоцу остаје једино да покрене извршни поступак подношењем предлога за извршење против извршног дужника за принудно намирење потраживања на основу извршне исправе по члану 4. и 59. Закона о извршењу и обезбеђењу. Пре покретања извршног поступка извршном повериоцу предлажем да сходно ставу 2. члана 340. Кривичног законика, поднесе захтев РФ ПИО за извршење правоснажне пресуде Управног суда добровољним намирењем новчаног потраживања.

Жалба извршног дужника
Извршни дужник се неосновано жалио на извршно решење Првoг основног суда. Извршни дужник се жалио на самог себе, за оно што је требао да учини у извршењу правоснажне судске одлуке Добровољним намирењем новчаног потраживања. Није извршио судску одлуку у року која је постала извршна чл.43. и извршна исправа 44. Закона о извршењу и обезбеђењу
Извршни дужник не може поднети тужбу основном суду против извршног повериоца за повраћај исплаћеног новчаног потраживања, јер нема писане доказе да је извршио правоснажну одлуку Добровољним намирирењм новчаног потраживања.
О жалби извршног дужника биће више у следећим коментарима.

Матић Мирослав
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.291 seconds
Powered by Kunena Forum ::